امام صادق(ع):آسمان چهل روز در عزای حسین(ع) گریست…

دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید 

آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید

اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید 

گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید…

اربعین حسینی برشما  تسلیت باد.